Ram Vilas Paswan started his political career from which political party

Ram Vilas Paswan started his political career from which political party?

  1. Janata Party
  2. Bharatiya Lok Dal
  3. Samyukta Socialist Party
  4. Praja Socialist Party
  5. None of the above/More than one of the above.

Ans- 3. Samyukta Socialist Party

Ram Vilas Paswan started his political career in 1969 as a member of Samyukta Socialist Party.